Tre skatteprogrammer

Tre producenter lover, at med deres programmer er problemerne med selvangivelsen ovre. Så er problemet bare, hvilket program man skal vælge. Selvangivelsen må du selv klare, men Kristian Hansen hjælper dig med at vælge mellem programmerne.

Selvom mange skatteprogrammer reklamerer med, at de gør det lettere at lave selvangivelsen, er det endnu ikke så let, som man kan ønske sig. Man skal stadig vide, hvilke beløb, der skal stå i hvilke felter, da de fleste programmer blot er elektroniske udgaver af den trykte selvangivelse. Nogle vil så spørge sig selv, hvad formålet med at investere i et skatteprogram er. Ligesom regneark blot er en elektronisk udgave af ternet papir, har skatteprogrammerne den fordel, at de selv ordner sammentællinger, og det er hurtigt at rette eventuelle fejl. Derudover beregnes restskat eller overskydende skat automatisk. De fleste programmer byder også på en hjælpefil, der uddyber betydningen af den elektroniske selvangivelses felter.

Det vigtigste ved et skatteprogram er naturligvis, at det regner korrekt. Dernæst er det også vigtigt, at programmet er let at gå til. Hvad nytter det med et hjælpemiddel, der er mere kompliceret end den oprindelige selvangivelse?

Det er sådanne ting, der er blevet undersøgt i denne artikel. Hovedvægten bliver naturligvis lagt på programmets primære funktionalitet – hvor godt er det til at beregne selvangivelsen for 1996? Herudover har vi også undersøgt, hvilke mere avancerede muligheder programmerne tilbyder – det kan for eksempel være forskudsberegning, udvidet selvangivelse, indskud på kapitalpension med videre.

PersonSkat

Med sin pris på kun 49 kroner er PersonSkat testens billigste. Vi har testet Windows-versionen af programmet, men det fås også i en dos-version til samme pris. Installationen under Windows foregår smertefrit – programmet fylder knap en megabyte.

PersonSkat bruger hele skærmen til at vise oplysninger.

Når programmet startes, vises et vindue, der ved første øjekast virker lidt uoverskueligt, men man vænner sig til det med tiden. Man skal starte med at indtaste personlige oplysninger for sig selv og sin eventuelle ægtefælle. Herefter er der femten forskellige skærmbilleder at vælge imellem. De otte første er til indtastning af oplysninger i felter svarende til selvangivelsens. De næste er resultatet af beregningerne, der blandt andet viser den samlede skat fordelt på topskat, bundskat og så videre. Her findes også det vigtigste resultat – restskatten. Her er det tydeligt angivet, om man skal indbetale eller have udbetalt penge. Så er man fri for at spekulere på, om en negativ restskat er en overskydende skat eller blot resultatet af en beregning, der gav et negativt resultat.

Selvangivelsens felter er inddelt i grupper, så det er let at finde det korrekte felt. Hver gruppe er herefter opdelt i op til seks sider.

Funktioner

I PersonSkat er det muligt at udspecificere et punkt på selvangivelsen i syv andre punkter. Det er for eksempel en fordel, hvis man har lønindtægt fra flere forskellige virksomheder, eller hvis man har konti i flere forskellige banker. Derimod er det en mangel, at det ikke er muligt at beskytte sine filer med kodeord, da skatteoplysninger må betragtes som ret følsomme.

Den mest graverende fejl i PersonSkat er, at det er muligt at overføre ubrugt kapitalpension mellem ægtefæller. Dette er ikke tilladt, hvilket også fremgår af hjælpeteksten til programmet.

Udskriften fra programmet ligner ikke selvangivelsen, men der er dog angivet rubriknumre, så man kan se, hvor beløbene skal indføres.

Hjælp

Hjælpen i PersonSkat er velstruktureret, og det er muligt at få hjælp til såvel de enkelte felter som til hele siden. Endvidere er det angivet, hvilke felter skattevæsnet i forvejen har oplysninger om, og som derfor kun skal skrives på selvangivelsen, hvis de skal ændres. Derudover er søgefunktionen i hjælpefilen god, og det er ved hjælp af den muligt at finde ud af, hvilket felt et beløb skal stå under. Hjælpefilen er skrevet på almindeligt dansk og er ikke bare en udskrift af gældende regler på skatteområdet. Hvordan selve programmet bruges, fremgår imidlertid ikke af hjælpefilen, ligesom det heller ikke er muligt at finde hjælp om de enkelte funktioner ved en søgning.

Ekstra funktioner

Som det eneste af programmerne i denne test indeholder PersonSkat en funktion, der kan beregne skattelettelsen ved indskud på kapitalpension. Her kan man se, hvor meget man skal indskyde for at opnå maksimal udnyttelse af fradraget. Beregningerne bygges på indtastninger i selvangivelse, samt nye oplysninger som for eksempel arbejdsgiverindbetalt pension. Derudover kan PersonSkat på baggrund af de skatteændringer, der allerede nu er fastlagt i skatteforliget, beregne netto-indkomsten for 1997 og 1998.

Min Skat

Opbygningen af Min Skat er lidt speciel. Hvor de to andre programmer har to kolonner til hovedperson og ægtefælle, skal man i Min Skat oprette et kartotekskort for dem begge og derefter angive, at de er gift. I stedet for en gem-funktion, bliver kartotekskortene automatisk gemt, og det første hentes ind, næste gang programmet startes. Desværre er det ikke muligt at have mere end 5 kartotekskort – det vil sige, at man maksimalt kan beregne skat for fem forskellige personer eller to ægtepar og en enlig, før man skal til at slette oplysninger for at have plads til de næste. Har man brug for yderligere personer, skal man købe en ekstralicens fra Norsoft. Hvad formålet med dette kartotekssystem er, er svært at få øje på, og det er irriterende, at man skal bladre frem og tilbage for at beregne skatten for et ægtepar.

Min Skat viser konstant en opdateret oversigt over skatten.

Funktioner

NorSoft har også valgt at opdele selvangivelsens punkter i grupper. Disse stemmer imidlertid ikke helt overens med de numre, felterne har på selvangivelsen. I højre side af skærmbilledet vises skatten fordelt på topskat, mellemskat og så videre – det er også her, restskat og overskydende skat vises. Restskat vises med rødt, mens overskydende skat vises med grønt. Uheldigvis tager programmet ikke højde for rentesatserne. Restskat tillæges otte procent for de første 12.800 kr. og syv procent  af resten af beløbet, mens overskydende skat tillægges fire procent – disse procentsatser er ikke indregnet i de beløb, Min Skat viser.

Som det eneste af de tre programmer, giver Min Skat ikke mulighed for at udspecificere de forskellige felter, men der er dog mulighed for at skrive notater til de enkelte felter.

Desværre skal man ikke glæde sig for meget, hvis Min Skat siger, at man skal have penge tilbage. Programmet tillader nemlig, at man indtaster mere end de tilladte 32.000 i kapitalpension. Som hjælp til feltet siges det, at maksimumsbeløbet er 31.200, hvilket er satsen for 1995. Til gengæld kan programmet ikke overføre underskud mellem ægtefæller korrekt – det overførte underskud anvendes simpelthen ikke ved beregning af topskatten. Derimod er det også i Min Skat muligt at overføre ubrugt kapitalpension mellem ægtefællerne, selvom det ikke er tilladt.

Hjælp

Den eneste hjælp, man kan få til Min Skat, er hjælp til selve programmet. Man kan ikke få oplysninger om indholdet af de enkelte felter. Den eneste hjælp, der findes til felterne, er en kort beskrivelse, når man flytter musemarkøren hen over dem. Derimod indledes programmet med dagens tip, som beskriver en af programmets funktioner. Man kan måske sige, at det er lidt overdrevet, at havde dagens tip – det er vel begrænset, hvor mange gange man har brug for at beregne sin skat. Den energi, der er blevet brugt på at lave den funktion, kunne have været bedre brugt på hjælp til selve selvangivelsen. Det havde virket bedre, end den henvisning manualen har til nærmeste skattekontor, hvis man ønsker informationer om selvangivelsen.

Min Skats udskrifter ligner selvangivelsen, og der udskrives også rubrik-numre.

Ekstra funktioner

Min Skat giver mulighed for at beregne forskudsskatten for 1997. Her beregner programmet automatisk trækprocent, fradrag og lignende. Opbygningen af forskudsskemaet er den samme som selvangivelsen, så det er rimeligt let at gå til. Når forskudsskemaet er indtastet, kan man overføre indkomstdata til programmets budgetlægningsfunktion. Budgetdelen har en del udgiftstyper indtastet i forvejen, og man har selv mulighed for at tilføje flere.

Simultan Skat

Som det eneste program i denne test er Skat fra Simultan dos-baseret. Derfor er brugergrænsefladen anderledes end de to andre programmer. Grupperingen af selvangivelsens punkter er ikke så tydelig, men det er muligt – ved hjælp af funktionstasterne – at springe til det første felt i en gruppe.

I SKAT fra Simultan vises alle selvangivelsens punkter i rækkefølge.

Nederst i skærmen vises hele tiden total skat og restskat eller overskydende skat. Brugeren kan selv definere, om rentetillægget skal medregnes heri. Når programmet startes, skal man indtaste information om hovedpersonen og dennes ægtefælle. De har herefter hver en kolonne, hvor deres oplysninger indtastes.

Simultan Skats største ulempe er den lidt forældede dos-grænseflade. Den betyder, at man skal vænne sig til igen at bruge sære genvejstaster, og af og til vises nogle sære fejlmeddelelser, når man vil flytte markøren over et felt, der skal udfyldes.

Funktioner

Når de generelle oplysninger er indtastet, skifter man til selvangivelsens punkter. For hvert felt er det muligt at udspecificere beløbet. Simultan Skat lægger selv underbeløbene sammen og overfører dem til feltet. I de tilfælde, hvor kun en del af et beløb skal angives – for eksempel ‘øvrige lønmodtager udgifter minus 3900′ – er det endda muligt at få Simultan Skat selv til at bestemme den del, der skal angives.

Som det eneste program i denne test, giver Simultan Skat mulighed for at sikre de personlige oplysninger med kodeord, når de gemmes.

Ligesom de øvrige programmer ser Simultan Skat ikke noget problem i at overføre ubrugt kapitalpension mellem ægtefæller, selvom det ikke er tilladt.

Udskriften fra Simultan Skat indeholder såvel felt- som rubriknumre og ligner i det hele taget selvangivelsen.

Hjælp

Simultan Skat giver en ret udførlig hjælp til hvert felt på forståeligt dansk. Udover den beskrivelse af funktionstasterne, der er vist på skærmen, kan man få oplysninger om såvel de forskellige skemaer som brugen af programmet. Disse informationer kan enten vises på skærmen eller udskrives, så man altid har dem ved hånden. Det er en god ting, for det er ikke muligt at kalde hjælpen frem, mens man sidder ved selvangivelsesskemaet. Desværre er der ikke mulighed for at søge i hjælpen.

Ekstra funktioner

Udover den almindelige selvangivelse kan man i Simultan Skat også lave forskudsskema for 1997. Endvidere kan man lave udvidet selvangivelse, udvidet selvangivelse professionel og virksomhedsskema. Funktioner, der er uundværlige, hvis man er selvstændig erhvervsdrivende. Brugergrænsefladen i disse funktionerer i samme stil som selvangivelsen, så de er rimeligt nemme at gå til. Bemærk at disse funktioner ikke findes i alle udgaver af Simultan Skat – det afhænger af prisen.

Konklusion

På baggrund af den test, vi har gennemført af disse tre programmer, kan der ikke herske tvivl om, at Simultan Skat er det mest professionelle produkt. Hvis du virkeligt har brug for en seriøs beregning af din skat, og hvis du har brug for de ekstra funktioner, som programmet stiller til rådighed, er det pengene værd.

Vil du derimod bare have beregnet din personlige skat, kan du ligeså godt bruge testens billigste program, PersonSkat. Trods sin lave pris, er programmet rimeligt godt, når først man har vænnet sig til dets opbygning.

Testens skuffelse har været Norsofts Min Skat. Når man får produktet i hånden, ser det særdeles professionelt ud, og denne stil er holdt igennem hele brugergrænsefladen. Uheldigvis er der nogle ret alvorlige fejl i selve programmet, og den mangelfulde hjælp gør ikke programmet lettere at bruge.

 

Fakta: Simultan Skat

Udgiver: Simultan, Tlf. 8695-4570, e-mail Simultan@krull.dk

Pris: Fra 187,50 til 2.875,00 afhængig af antallet af funktioner.

Systemkrav: 1 mb ledig diskplads.

Fakta: Min skat

Udgiver: Norsoft, Tlf. 9811-1188, e-mail: salg@norsoft.dk, hjemmeside: www.homesoft.dk

Pris: 129 kr.

Systemkrav:  Windows 3.1, 4 mb ledig diskplads.

Fakta: PersonSkat 1996

Udgiver: PersonData, 8627-5348

Pris: 49 kr.

Systemkrav: Windows 3.1, 1 mb ledig diskplads.

 

Tak til…

Jesper Hansen fra Revisionsfirmaet Gert Andersen ApS for bedømmelse af programmernes skattemæssige funktioner.

 

  Personskat Min Skat Skat
Automatisk beregning af skatteprocenter ja ja ja
Hjælp til selvangivelsens punkter ja nej ja
Indtastning i underpunkter ja nej ja
Beregning af skattefordel ved pensionsordning ja nej nej
Forskudsskema 97 nej ja ja
Budget nej ja  
Udvidet selvangivelse nej nej ja
Virksomhedsskema nej nej ja
Simulering af næste års skat ja nej nej
Beregning af rentetillæg ja* nej valgfrit
Kontrol af indtastning af kapitalpension ** ja nej ja
Korrekt overførsel af underskud mellem ægtefæller ja nej ja
Korrekt håndtering af kapitalpension *** nej nej nej

 

*          både restskatten før og efter rentetillægget vises.

**        det er ikke tilladt at fratrække beløb større end 32.000 kr.

***      det er ikke tilladt at overføre ubrugt kapitalpension mellem ægtefæller.

Comments are closed.