VBScript-reference

Abs

Returnerer et tals numeriske værdi.

Syntaks: Abs (tal)
Version: 1
Parametre  
tal: Det tal, hvis numeriske værdi skal returneres.

 

Array

Opretter et array.

Syntaks: Array (indhold)
Version: 2.0
Parametre  
indhold De elementer, der skal lægges i array’et. Elementerne adskilles med komma.

 

Asc

Returnerer ANSI-koden for det første tegn i en streng.

Syntaks: Asc (tekst)
Version: 1.0
Parametre  
tekst Den tekst, hvis første tegn skal returneres.

 

Atn

Returnerer arctangenten af et tal.

Syntaks: atn (tal)
Version: 1.0
Parametre  
tal Det tal, hvis arctangent skal returneres.

 

BuildPath

Kombinerer en sti og et filnavn.

Syntaks: fso.BuildPath (sti, navn)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et objekt af klassen FileSystemObject.
sti Navnet på stien.
navn Navnet på filen.

 

CBool

Returneer et udtryk konverteret til en boolsk variant.

Syntaks: CBool(udtryk)
Version: 1.0
Parametre  
udtryk Hvis udtrykket er 0 returneres false, ellers returneres true.

 

CByte

Returnerer et udtryk konverteret til byte variant.

Syntaks: CByte(udtryk)
Version: 1.0
Parametre  
udtryk Det udtryk, der skal konverteres til en byte variant.

 

 

CCur

Returnerer et udtryk konverteret til en currency variant.

Syntaks: CCur(udtryk)
Version: 1.0
Parametre  
udtryk Det udtryk, der skal konverteres til en currency variant.

 

CDate

Returnerer et udtryk konverteret til en date variant.

Syntaks: CDate(udtryk)
Version: 1.0
Parametre  
udtryk Det udtryk, der skal konverteres til en data variant.

 

CDbl

Returnerer et udtryk konverteret til en double variant.

Syntaks: CDbl (udtryk)
Version: 1.0
Parametre  
udtryk Det udtryk, der skal konverteres til en double variant.

 

Chr

Returnerer det tegn, der svarer til en bestemt ANSI-kode.

Syntaks: Chr (værdi)
Version: 1.0
Parametre  
værdi Den ANSI-kode, hvis tegn skal returneres.

 

CInt

Returnerer et udtryk konverteret til en int variant.

Syntaks: CInt (udtryk)
Version: 1.0
Parametre  
udtryk Det udtryk, der skal konverteres til en int variant.

 

Clear

Nulstiller Err, der indeholder fejlmeddelelser.

Syntaks: Err.Clear
Version: 1.0

 

CLng

Returnerer et udtryk konverteret til en long variant.

Syntaks: CLng (udtryk)
Version: 1.0
Parametre  
udtryk Det udtryk, der skal konverteres til en long variant.

 

Close

Lukker en TextStream.

Syntaks: ts.close
Version: 2.0
Parametre  
ts Den TextStream, der skal lukkes.

 

Copy

Kopierer en fil eller en mappe.

Syntaks: fil.copy destination [, overskriv]

folder.copy destination [, overskriv]

Version: 3.0
Parametre  
fil Den fil, der skal kopieres.
folder Den folder, der skal kopieres.
destination Det bibliotek, filen eller mappen skal kopieres til.
overskriv Hvis true bliver en eksisterende fil overskrevet.

 

CopyFile

Kopierer en eller flere filer fra et bibliotek til et andet.

Syntaks: fso.CopyFile kilde, destination [, overskriv]
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject
kilde Den eller de filer, der skal kopieres.
destination Det bibliotek, filerne skal kopieres til.
overskriv Hvis true bliver eksisterende filer overskrevet.

 

CopyFolder

Kopierer en mappe.

Syntaks: fso.CopyFolder kilde, destination [,overskriv]
Version: 3.0
Parametre  
kilde Den mappe, der skal kopieres.
destination Det bibliotek, mappen skal kopieres til.
overskriv Hvis true bliver eksisterende filer og mapper overskrevet.

 

Cos

Returnerer cosinus til en vinkel

Syntaks: cos (vinkel)
Version: 1.0
Parametre  
vinkel Vinklen angivet i radianer.

 

CreateFolder

Opretter en ny mappe.

Syntaks: fso.CreateFolder (navn)
Version: 3.0
Parametre  
fso Navnet på et FileSystemObject.
navn Navnet på den nye folder.

 

CreateTextFile

Opretter en fil og returnerer et TextStream-objekt, der kan bruges til at skrive til eller læse fra filen.

Syntaks: fso.CreateTextFile (filnavn [, overskriv [, unicode]])

folder. CreateTextFile (filnavn [, overskriv [, unicode]])

Version: 3.0
Parametre  
fso Navnet på et FileSystemObject.
folder Navnet på et objekt af klassen Folder.
filnavn Navnet på den fil, der skal oprettes.
overskriv Hvis true overskrives en eventuel eksisterende fil.
unicode En boolean, der med true angiver, at der skal oprettes en unicode-fil, mens false angiver, at der skal oprettes en ascii-fil.

 

CSng

Returnerer et udtryk konverteret til en single variant.

Syntaks: CSng (udtryk)
Version: 1.0
Parametre  
udtryk Det udtryk, der skal konverteres til en single variant.

 

CStr

Returnerer et udtryk konverteret til en streng variant.

Syntaks: CStr (udtryk)
Version: 1.0
Parametre  
udtryk Det udtryk, der skal konverteres til en streng variant.

 

Date

Returnerer dags dato.

Syntaks: Date
Version: 1.0

 

DateAdd

Returnerer en dag, hvor et interval er blevet tilføjet.

Syntaks: DateAdd (interval, antal, dato)
Version: 2.0
Parametre  
interval En streng, der angiver typen af interval. Gyldige værdier er:

yyy       år

q          kvartal

m         måned

y          dags nummer i året

d          dag

w         ugedag

ww       ugenummer

h          time

n          minut

s           sekund

antal Antallet af intervaller, der skal tilføjes.
dato Den dato, der skal tages udgangspunkt i.

 

DateDiff

Returnerer forskellen mellem to datoer.

Syntaks: DateDiff (interval, dato1, dato2 [, ugedag  [, uge]])
Version: 2.0
Parametre  
interval En tekststreng, der angiver hvilken enhed forskellen skal returneres i. Se DateAdd for yderligere oplysninger.
dato1

dato2

De datoer, forskellen skal beregnes mellem.
ugedag Den første ugedag i en uge. 0 angiver, at operativsystemets indstilling skal bruges, mens 1 angiver Søndag og 7 angiver lørdag. Angives ingen værdi, bruges Søndag som første dag i ugen.
uge Hvordan beregnes den første uge. Gyldige værdier er

vbUseSystem               Bruger operativsystemets indstilling.

vbFirstJan1                   Ugen med 1. januar bruges som første uge.

vbFirstFourDays           Den første uge, der har fire dage.

vbFirstFullWeek           Den første uge med syv dage.

Angives uge ikke benyttes vbFirstJan1.

 

DatePart

Returnerer en bestemt del af en dato.

Syntaks: DatePart (interval, dato, [ugedag [,uge]])
Version: 2.0
Parametre  
interval En tekststreng, der angiver hvilken del af datoen, der skal returneres. Se DateAdd for yderligere oplysninger.
dato Den dato, der skal returneres en del af.
ugedag

uge

Se DateDiff.

 

DateSerial

Opretter en dato.

Syntaks: DateSerial (år, måned, dag)
Version: 1.0
Parametre  
år

måned

dag

Oplysninger, der angiver datoen. Gyldige år er 100-9999

 

DateValue

Konverterer en streng med en dato til en numerisk dato.

Syntaks: DateValue (dato)
Version: 1.0
Parametre  
dato En tekststreng, der skal konverteres til en numerisk dato.

 

Day

Returnerer dato-delen af et date-objekt.

Syntaks: Day (dato)
Version: 1.0
Parametre  
dato Den dato, hvis dato-del skal returneres.

 

Delete

Sletter en fil eller en mappe

Syntaks: fil.Delete [skrivebeskyttet]

folder.Delete [skrivebeskyttet]

Version: 3.0
Parametre  
fil Et objekt af klassen File, der angiver den fil, der skal slettes.
folder Et objekt af klassen Folder, der angiver den mappe, der skal slettes.
skrivebeskyttet Hvis true slettes filer eller mapper, selvom de er skrivebeskyttede.

 

DeleteFile

Sletter en fil

Syntaks: fso.DeleteFile filnavn [,skrivebeskyttet]
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
filnavn Navnet på den fil, der skal slettes.
skrivebeskyttet Hvis true slettes filer, selvom de er skrivebeskyttede.

 

DeleteFolder

Sletter en mappe

Syntaks: fso.DeleteFolder folder [, skrivebeskyttet]
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
folder Navnet på den mappe, der skal slettes.
Skrivebeskyttet Hvis true slettes mapper, selvom de er skrivebeskyttede.

 

DriveExists

Angiver om et drev eller en sti eksisterer.

Syntaks: fso.DriveExists (sti)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
sti Det drev eller den sti, det skal kontrolleres om eksisterer.

 

Exists

Angiver om en nøgle findes i en Dictionary.

Syntaks: dictionary.Exits (nøgle)
Version: 2.0
Parametre  
dictionary Det Dictionary-objekt, der skal slås op i.
nøgle Den nøgle, det skal kontrolleres om eksisterer.

 

Exp

Returnerer e opløftet i en given potens.

Syntaks: Exp (potens)
Version: 1.0
Parametre  
potens Den potens, e skal opløftes i.

 

FileExists

Returnerer true, hvis en given fil eksisterer.

Syntaks: fso.FileExists (filnavn)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
filnavn Navnet på den fil, det skal kontrolleres om eksisterer.

 

Filter

Returnerer de dele af et streng-array, der opfylder filter-kriterierne.

Syntaks: Filter (strenge, værdi [, inkluder [, sammenlign]])
Version: 2.0
Parametre  
strenge De strenge, der skal søges i.
værdi Den værdi, der skal søges efter.
inkluder En boolsk-værdi, der angiver om resultatet skal være strenge, der indeholder (true) eller ikke indeholder (false) den værdi, der søges efter.
sammenlign En konstant, der angiver, hvordan sammenligningen skal foregå. Gyldige værdier er:

vbBinaryCompare        Foretager en binær sammenligning.

vbTextCompare           Foretager en tekstuel sammenligning.

 

Fix

Afrunder en decimaltal til en int.

Syntaks: Fix (tal)
Version: 1.0
Parametre  
tal Det tal, der skal afrundes.

 

FolderExists

Returnerer true, hvis en given mappen eksisterer.

Syntaks: fso.FolderExists (folder)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
folder Navnet på den folder, det skal kontrolleres om eksisterer.

 

FormatCurrency

Returnerer et udtryk formateret efter de møntsort-indstillinger, der findes i kontrolpanelet eller de angivne parametre.

Syntaks: FormatCurrency (udtryk [,decimaler [, foranstil [, parentes [, grupper]]]])
Version: 2.0
Parametre  
udtryk Det udtryk, der skal formateres.
decimaler Antallet af decimaler.
foranstil Angiver om der skal sættes nuller foran beløbet.

-1         ja

  • 0 nej

-2         Brug indstillinger fra kontrolpanelet.

parentes Angiver om negative tal skal sættes i parentes. Samme indstillinger som foranstil.
grupper Angiver om tusinde-adskillere skal benyttes. Samme indstillinger som foranstil og parentes.

 

FormatDateTime

Formaterer en dato.

Syntaks: FormatDateTime (dato [, format])
Version: 2.0
Parametre  
dato Den dato, der skal formateres
format Det format, datoen skal formateres efter. Gyldige værdier er:

vbGeneralDate Viser dato i kort format og tid i langt.

vbLongDate                 Viser en lang dato.

vbShortDate                 Viser en kort dato.

vbLongTime                 Viser et langt klokkeslæt.

vbShortTime                 Viser et kort klokkeslæt.

Definitionerne på kort og lang angives i kontrolpanelet.

 

FormatNumber

Formaterer et udtryk som et tal.

Syntaks: FormatNumber (udtryk [,decimaler [, foranstil [, parentes [, grupper]]]])
Version: 2.0
Parametre  
udtryk

decimaler

foranstil

parentes

grupper

Som ved FormatCurrency.

 

FormatPercent

Formaterer et udtryk som procent. Det vil sige, at det bliver ganget med hundrede og for tilføjet et procent-tegn (%).

Syntaks: FormatPercent (udtryk [,decimaler [, foranstil [, parentes [, grupper]]]])
Version: 2.0
Parametre  
udtryk

decimaler

foranstil

parentes

grupper

Som ved FormatCurrency.

 

GetAbsolutePathName

Returnerer en absolut sti på baggrund af den relative sti, der gives med som parameter.

Syntaks: fso.GetAbsolutePathName (sti)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
sti Den relative sti, hvis absolutte sti skal returneres.

 

GetBaseName

Returnerer navnet på den sidste komponent i en sti.

Syntaks: fso.GetBaseName (sti)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
sti Den sti, hvis sidste element skal returneres.

 

GetDrive

Returnerer et Drive-objekt, der angiver det drev, en given sti ligger på.

Syntaks: fso.GetDrive (sti)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
sti Det sti, hvis drev skal returneres.

 

GetDriveName

Returnerer en streng, der angiver det drev, en given sti ligger på.

Syntaks: fso.GetDriveName (sti)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
sti Det sti, hvis drev skal returneres.

 

GetExtensionName

Returnerer typen på det sidste element i en sti.

Syntaks: fso.GetExtensionName (sti)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
sti Den sti, hvis type skal returneres.

 

GetFile

Returnerer et File-objekt svarende til den fil, stien angiver.

Syntaks: fso.GetFile (sti)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
sti Den sti, hvis fil skal returneres.

 

GetFileName

Returnerer den sidste del af en sti, der ikke er en del af drev-angivelsen.

Syntaks: fso.GetFile (sti)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
sti Den sti, hvis filnavn skal returneres.

 

GetFolder

Returnerer et Folder-objekt svarende til den mappe, der sendes med som parameter.

Syntaks: fso.GetFolder (folder)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
folder Den mappe, der skal returneres.

 

GetParentFolderName

Returnerer mappen et niveau højere oppe end den mappe, der sendes med som parameter.

Syntaks: fso.GetParentFolderName (sti)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
sti En stispecifikation.

 

GetSpecielFolder

Returnerer stien til en systemmappe.

Syntaks: fso.GetSpecialFolder (folder)
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
folder En konstant, der angiver hvilken systemmappe, der skal returneres.

WindowsFolder            Det bibliotek Windows er installeret i.

SystemFolder               Windows systembibliotek.

TemporaryFolder         Det bibliotek midlertidige filer gemmes i.

 

GetTempName

Returnerer et tilfældigt, genereret navn, der kan bruges til oprettelse af en midlertidig fil eller mappe.

Syntaks: fso.GetTempName
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.

 

Hex

Returnerer den hexadecimale værdi af et til.

Syntaks: Hex (tal)
Version: 1.0
Parametre  
tal Det tal, hvis hexadecimale værdi skal returneres.

 

Hour

Returnerer time-delen af et klokkeslæt.

Syntaks: Hour (tidspunkt)
Version: 1.0
Parametre  
tidspunkt Det tidspunkt, hvis time-del skal returneres.

 

InputBox

Viser en dialogboks med et indtastningsfelt og returnerer det indtastede. Vælger brugeren Cancel returneres “”.

Syntaks: InputBox (besked [, titel [, standard [, xpos [, ypos [, hjælp, context]]]]])
Version: 1.0
Parametre  
besked Den besked, der vises i dialogboksen.
titel Dialogboksens overskrift.
standard Den tekst, der vises i indtastningsfeltet inden brugeren indtaster noget.
xpos

ypos

Dialogboksens vandrette og lodrette placering. Angives de ikke, centreres dialogboksen på skærmen.
hjælp Den hjælpefil, der skal åbnes, hvis brugeren vælger hjælp.
context Index på den side, der skal vises, i hjælpefilen.

 

 

InStr

Returnerer postionen på den første forekomst af en streng i en anden.

Syntaks: InStr ([start, ] tekst1, tekst2 [, sammenlign])
Version: 1.0
Parametre  
start Den position, hvor søgningen skal starte.
tekst1 Den tekststreng, der skal gennemsøges.
tekst2 Den tekststreng, der skal søges efter.
sammenlign Sammenligningsmetoden. Se Filter for yderligere oplysninger.

 

InStr

Returnerer postionen på den sidste forekomst af en streng i en anden.

Syntaks: InStr (tekst1, tekst2 [, start [,sammenlign]])
Version: 2.0
Parametre  
start Den position, hvor søgningen skal starte.
tekst1 Den tekststreng, der skal gennemsøges.
tekst2 Den tekststreng, der skal søges efter.
sammenlign Sammenligningsmetoden. Se Filter for yderligere oplysninger.

 

Int

Afrunder et decimaltal til et heltal.

Syntaks: Int (tal)
Version: 1.0
Parametre  
tal Det tal, der skal afrundes.

 

IsArray

Angiver om en variabel er et array.

Syntaks: IsArray (var)
Version: 1.0
Parametre  
var Den variabel, der skal kontrolleres.

 

IsDate

Angiver om en variabel er en dato.

Syntaks: IsDate (var)
Version: 1.0
Parametre  
var Den variabel, der skal kontrolleres.

 

IsEmpty

Angiver om en variabel er initialiseret.

Syntaks: IsEmpty(var)
Version: 1.0
Parametre  
var Den variabel, der skal kontrolleres.

 

IsNull

Angiver om en variabel har en gyldig værdi eller er null.

Syntaks: IsNull (var)
Version: 1.0
Parametre  
var Den variabel, der skal kontrolleres.

 

IsNumeric

Angiver om en variabel er et tal.

Syntaks: IsNumeric (var)
Version: 1.0
Parametre  
var Den variabel, der skal kontrolleres.

 

Items

Returnerer samtlige elementer i et Dictionary-objekt.

Syntaks: dictionary.Items
Version: 2.0
Parametre  
dictionary Et Dictionary-objekt.

 

Join

Samler tekststrenge i et array i en enkelt tekststreng.

Syntaks: Join (liste [, adskiller])
Version: 2.0
Parametre  
liste Det array, hvis indhold skal samles i en streng.
adskiller Det eller de tegn, der skal bruges til at adskille elementerne.

 

Keys

Returnerer samtlige nøgler i et Dictionary-objekt.

Syntaks: dictionary.Keys
Version: 2.0
Parametre  
dictionary Et Dictionary-objekt.

 

LBound

Angiver det mindste indeks i et array.

Syntaks: LBound (array [, dimension])
Version: 1.0
Parametre  
array Det array, hvis mindste indeks skal returneres.
dimension Angiver dimensionen i fler-dimensionelle arrays.

 

LCase

Konverterer alle store bogstaver i en tekststreng til små bogstaver.

Syntaks: LCase (tekst)
Version: 1.0
Parametre  
tekst Den tekst, der skal konverteres.

 

Left

Returnerer den første del af en tekststreng

Syntaks: Left (tekst, længde)
Version: 1.0
Parametre  
tekst Den tekst, hvis første del skal returneres.
længde Antallet af tegn, der skal returneres.

 

Len

Returnerer længden af en tekststreng eller antallet af bytes brugt til at gemme en variabel.

Syntaks: Len (tekst | var)
Version: 1.0
Parametre  
tekst Den tekststreng, hvis længde skal returneres.
var Den variabel, hvis størrelse skal returneres.

 

LoadPicture

Indlæser et billede.

Syntaks: LoadPicture (navn)
Version: 2.0
Parametre  
navn Billedets filnavn.

 

Log

Returnerer den naturlige logaritme af et tal.

Syntaks: Log (tal)
Version: 1.0
Parametre  
tal Det tal, hvis naturlige logaritme skal returneres.

 

LTrim

Returnerer en tekststreng uden indledende mellemrum.

Syntaks: LTrim (tekst)
Version: 1.0
Parametre  
tekst Den tekst, hvis indledende mellemrum skal fjernes.

 

Mid

Returnerer det midterste af en tekststreng.

Syntaks: Mid (tekst, start [, længde])
Version: 1.0

Parametre___tekst_Den tekst, der skal returneres en del af.__start_Det indeks, der skal startes ved.__længde_Antallet af tegn, der skal returneres.__

Minute

Returnerer minut-delen af et klokkeslæt.

Syntaks: Minute (tidspunkt)
Version: 1.0
Parametre  
tidspunkt Det klokkeslæt, hvis minut-del skal returneres.

 

Month

Returnerer månedsdelen af en dato.

Syntaks: Month (dato)
Version: 1.0
Parametre  
dato Den dato, hvis månedsdel skal returneres.

 

MonthName

Returnerer navnet på en måned.

Syntaks: MonthName (måned [, forkort])
Version: 2.0
Parametre  
måned Den måned, hvis navn skal returneres.
forkort En boolsk værdi, der angiver, om navnet skal forkortes. Angives denne ikke, sættes den til false, hvilket vil sige, at månedens navn ikke forkortes.

 

Move

Flytter en fil eller en mappe.

Syntaks: fil.Move destination

folder.Move destination

Version: 3.0
Parametre  
fil Den fil, der skal flyttes.
folder Den mappe, der skal flyttes.
destination Det bibliotek filen eller mappen skal flyttes til.

 

MoveFile

Flytter en fil.

Syntaks: fso.MoveFile kilde, destination
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
kilde Den eller de filer, der skal flyttes.
destination Det bibliotek filerne skal flyttes til.

 

MoveFolder

Flytter en mappe.

Syntaks: fso.MoveFolder kilde, destination
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
kilde Den eller de mapper, der skal flyttes.
destination Det bibliotek mapperne skal flyttes til.

 

MsgBox

Viser en dialogboks med knapper og returnerer brugerens valg. Mulige returværdier er

vbOk, vbCancel, vbAbort, vbRetry, vbIgnore, vbYes, vbNo.

Syntaks: MsgBox (besked [, titel [, knapper [, hjælp, context]]])
Version: 1.0
Parametre  
besked Den besked, der skal vises i dialogboksen.
titel Dialogboksens overskrift.
knapper Angiver hvilke knapper, der skal vises i dialogboksen. Gyldige værdier er:

vbOK                          OK

vbOKCancel                OK, Annuller

vbAbortRetryIgnore     Afbryd, Forsøg igen, Ignorer

vbYesNo                     Ja, Nej

vbRetryCancel              Forsøg Igen, Annuller

vbCritical                      “Alvorlig besked”-ikon

vbQuestion                   “Spørgsmål”-ikon

vbExclamation  “Advarsel”-ikon

vbInformation               “Information”-ikon

vbDefaultButton1          Den første knap er markeret

vbDefaultButton2          Den anden knap er markeret

vbDefaultButton3          Den tredje knap er markeret

vbDefaultButton4          Den fjerde knap er markeret

vbApplicationModal     Programmet fortsætter ikke før vinduet er lukket

vbSystemModal           Alle programmer stoppes, indtil vinduet lukkes.

Knapperne kan kombineres med OR

hjælp Navnet på den hjælpefil, der skal åbnes, hvis brugers vælger hjælp.
context Indeks på den side, der skal vises i hjælpefilen.

 

Now

Returnerer den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

Syntaks: Now
Version: 1.0

 

Oct

Returnerer en streng indeholdende den oktale værdi af et tal.

Syntaks: Oct (tal)
Version: 1.0
Parametre  
tal Det tal, hvis oktale værdi skal returneres.

 

OpenAsTextStream

Åbner en fil og returnerer en TextStream, der kan bruges til at læse fra eller skrive eller tilføje til filen.

Syntaks: fil.OpenAsTextStream ([io [, format]])
Version: 3.0
Parametre  
fil Et Fil-objekt, der angiver den fil, der skal åbnes.
io Angiver, hvilken tilstand filen skal åbnes i. Gyldige værdier er:

ForReading                  Kun læsning er tilladt.

ForWriting                    Skrivning tilladt

ForAppending              Der tilføjes til filen.

format Angiver hvilket format teksten skal have. Gyldige værdier er:

TristateUseDefault        Systemets standardformat anvendes.

TristateTrue                  Åbner filen som unicode.

TristateFalse                 Åbner filen som ascii.

 

OpenTextFile

Åbner en fil og returnerer et TextStream-objekt, der kan bruges til at læse fra eller tilføje til filen.

Syntaks: fso.OpenTextFile (filnavn [, io [, opret [,format]]])
Version: 3.0
Parametre  
fso Et FileSystemObject.
filnavn Navnet på den fil, der skal åbnes.
io Angiver hvilken tilstand filen skal åbnes i. Kun ForReading og ForWriting er gyldige. Se OpenAsTextStream for yderligere informationer.
opret Hvis true, bliver filen oprettet, hvis den ikke eksisterer.
format Se OpenAsTextStream.

 

Raise

Laver en run-time-fejl.

Syntaks: Err.Raise (nummer, kilde [, beskrivelse [, hjælpefil, [context]]])
Version: 1.0
Parametre  
nummer Et tal, der angiver fejlens nummer.
kilde Et tekststreng, der angiver navnet på det objekt, der oprindeligt genererede denne fejl.
beskrivelse En beskrivelse af fejlen.
hjælpefil Den absolutte sti til en hjælpefil, der giver yderligere information om problemet.
context Indeks på den side i hjælpefilen, der skal åbnes.

 

Read

Indlæser det angivne antal tegn fra en TextStream.

Syntaks: ts.Read(tegn)
Version: 2.0
Parametre  
ts Et TextStream-objekt.
tegn Antallet af tegn, der skal læses.

 

ReadAll

Læser en hel TextStream og returnerer det indlæste.

Syntaks: ts.ReadAll
Version: 2.0
Parametre  
ts Et TextStream-objekt.

 

ReadLine

Indlæser en linie fra en TextStream.

Syntaks: ts.ReadLine
Version: 2.0
Parametre  
ts Et TextStream-objekt.

 

Remove

Fjerner et elementpar fra en Dictionary.

Syntaks: dictionary.remove (nøgle)
Version: 2.0
Parametre  
dictionary Et Dictionary-objekt
nøgle Nøglen i det elementpar, der skal fjernes.

 

RemoveAll

Fjerner alle elementer i en Dictionary.

Syntaks: dictionary.RemoveAll
Version: 2.0
Parametre  
dictionary Et Dictionary-objekt.

 

Replace

Finder en delstreng i en tekststreng, erstatter den med en anden, og returnerer den nye tekststreng.

Syntaks: Replace (tekst, find, erstat [, start [, antal [, sammenlign]]])
Version: 2.0
Parametre  
tekst Den tekststreng, der skal gennemsøges.
find Den tekst, der skal findes og erstattes.
erstat Den tekst, der skal indsættes i stedet for den fundne.
start Startpositionen
antal Antallet af erstatninger. Angives denne værdi ikke, sættes den til -1, hvilket vil sige, at alle erstatninger foretages.
sammenlign Sammenligningsmetode. Se Filter for yderligere oplysninger.

 

RGB

Returnerer et tal, der afspejler en farve defineret på baggrund af dens indhold af rød, grøn og blå.

Syntaks: RGB (rød, grøn, blå)
Version: 2.0
Parametre  
rød Mængden af rød (0-255).
grøn Mængden af grøn (0-255).
blå Mængden af blå (0-255).

 

Right

Returnerer den sidste del af en tekststreng.

Syntaks: Right (tekst, længde)
Version: 1.0
Parametre  
tekst Den tekst, hvis sidste del skal returneres.
længde Antallet af tegn, der skal returneres.

 

Rnd

Returnerer et pseudo-tilfældigt tal.

Syntaks: Rnd ([metode])
Version: 1.0
Parametre  
metode Den metode, der bruges til at generere resultatet. Betydningen af metode er som følger:

< 0       Det samme tal returneres hver gang.

  • 0 Det nyeste tilfældige tal returneres.
  • 1 Det næste tilfældige tal.

Intet     Det næste tilfældige tal.

 

Round

Returnerer et tal afrundet til et bestemt antal decimaler.

Syntaks: Round (tal [, decimaler])
Version: 2.0
Parametre  
tal Det tal, der skal afrundes.
decimaler Antallet af decimaler. Angives decimaler ikke returneres heltal.

 

RTrim

Returnerer en streng uden afsluttende mellemrum.

Syntaks: RTrim (tekst)
Version: 1.0
Parametre  
tekst Den tekst, der skal returneres uden afsluttende mellemrum.

 

ScriptEngine

Returnerer en tekststreng, der angiver, hvilken script-fortolker, der anvendes. Mulige returværdier er:

JScript Microsoft JScript.

VBA                Visual Basic for Applications

VBScript          VBScript

Syntaks: ScriptEngine
Version: 2.0

 

ScriptEngineBuildVersion

Returnerer scriptfortolkerens versionsnummer.

Syntaks: ScriptEngineBuildVersion
Version: 2.0

 

ScriptEngineMajorVersion

Returnerer heltalsdelen af script-fortolkerens versionsnummer.

Syntaks: ScriptEnginMajorVersion
Version: 2.0

 

ScriptEngineMinorVersion

Returnerer decimaldelen af script-fortolkerens versionsnummer.

Syntaks: ScriptEngineMinorVersion
Version: 2.0

 

Second

Returnerer sekund-delen af et klokkeslæt.

Syntaks: Second (tidspunkt)
Version: 1.0
Parametre  
tidspunkt Det tidspunkt, hvis sekund-del skal returneres.

 

Sgn

Returnerer et tals fortegn (-1, 0 eller 1).

Syntaks: Sgn (tal)
Version: 1.0
Parametre  
tal Det tal, hvis fortegn skal returneres.

 

Sin

Returnerer en vinkels sinus.

Syntaks: Sin (vinkel)
Version: 1.0
Parametre  
vinkel Vinklen angivet i radianer.

 

Skip

Overspringer det angivne antal tegn, mens der læses fra en TextStream.

Syntaks: ts.Skip(tegn)
Version: 2.0
Parametre  
ts Et TextStream-objekt.
tegn Antallet af tegn, der skal overspringes.

 

SkipLine

Overspringen en linie, mens der læses fra en TextStream.

Syntaks: ts.SkipLine
Version: 2.0
Parametre  
ts Et TextStream-objekt.

 

Space

Returnerer en tekstreng, der indeholder det angivne antal mellemrum.

Syntaks: Space (antal)
Version: 1.0
Parametre  
antal Antallet af mellemrum.

 

Split

Opdeler en tekststreng i en række strenge og returnerer disse i et array.

Syntaks: Split (tekst [, adskiller [, antal [, sammenlign]]])
Version: 2.0
Parametre  
tekst Den tekst, der skal deles.
adskiller Det eller de tegn, der adskiller elementerne i tekststrengen.
antal Antallet af tekststrenge, der skal returneres. -1 angiver at samtlige strenge skal returneres.
sammenlign Sammenligningsmetode. Se Filter for yderligere oplysninger.

 

Sqr

Returnerer et tals kvadratrod.

Syntaks: sqr (tal)
Version: 1.0
Parametre  
tal Det tal, hvis kvadratrod skal returneres.

 

StrCmp

Returnerer resultatet af en sammenligning af to tekststrenge. Returværdien skal fortolkes som følger:

-1         tekst1 er mindre end tekst2

  • 0 tekst1 er lig med tekst2
  • 1 tekst1 er større end tekst2

 

Syntaks: StrCmp (tekst1, tekst2 [, sammenlign])
Version: 1.0
Parametre  
tekst1

tekst2

De tekststrenge, der skal sammenlignes.
sammenlign Sammenligningsmetode. Se Filter for yderligere oplysninger.

 

StrReverse

Returnerer en tekststreng, der er det modsatte af den tekststreng, der sendes med som parameter.

Syntaks: StrReverse (tekst)
Version: 2.0
Parametre  
tekst Den tekst, der skal vendes.

 

String

Returnerer en tekststreng, der består af et tegn gentaget et bestemt antal gange.

Syntaks: String (antal, tegn)
Version: 1.0
Parametre  
antal Antallet af gange tegnet skal gentages.
tegn Det tegn, der skal gentages.

 

Tan

Returnerer en vinkels tangens.

Syntaks: Tan (vinkel)
Version: 1.0
Parametre  
vinkel Vinklen angivet i radianer.

 

Time

Returnerer det aktuelle tidspunkt.

Syntaks: Time
Version: 1.0

 

TimeSerial

Returnerer et Date-objekt med et tidspunkt svarende til det angivne.

Syntaks: TimeSerial (timer, minutter, sekunder)
Version: 1.0
Parametre  
timer

minutter

sekunder

Tidspunktet.

 

TimeValue

Returnerer et Date-objekt med et tidspunkt svarende til det angivne.

Syntaks: TimeValue (tid)
Version: 1.0
Parametre  
tid En tekststreng, der angiver et tidspunkt.

 

Trim

Returnerer en tekststreng uden indledende og afsluttende mellemrum.

Syntaks: Trim (tekst)
Version: 1.0
Parametre  
tekst Den tekststreng, hvis indledende og afsluttende mellemrum skal fjernes.

 

TypeName

Returnerer en variabels type.

Syntaks: TypeName (var)
Version: 2.0
Parametre  
var Den variabel, hvis type skal returneres.

 

UBound

Returnerer det øverste indeks i et array.

Syntaks: Ubound (array)
Version: 1.0
Parametre  
array Det array, hvis øverste indeks skal returneres.

 

UCase

Konverterer alle små bogstaver i en tekststreng til store bogstaver og returnerer denne.

Syntaks: UCase (tekst)
Version: 1.0
Parametre  
UCase Den tekst, der skal konverteres til store bogstaver.

 

VarType

Returnerer en variabels type.

Syntaks: VarType (var)
Version: 1.0
Parametre  
var Den variabel, hvis type skal returneres.

 

WeekDay

Returnerer ugedagen for en given dato.

Syntaks: WeekDay (dato [, førsteDag])
Version: 1.0
Parametre  
dato Den dato, hvis ugedag skal returneres.
førsteDag Den første dag i ugen. 0 angiver, at den første dag i ugen skal tages fra indstillingerne i kontrolpanelet, mens tallene fra 1 – 7 søndag til lørdag.

 

WeekDayName

Returnerer navnet på en ugedag.

Syntaks: WeekDayName(ugedag, [forkort [, førsteDag]])
Version: 2.0
Parametre  
ugedag Ugedagen angivet som tal.
forkort Angiver om dagens navn skal forkortes.
førsteDag Den første dag i ugen. Se Weekday for yderligere oplysninger.

 

Write

Skriver en tekststreng til en TextStream.

Syntaks: ts.Write (tekst)
Version: 2.0
Parametre  
ts Et TextStream-objekt.
tekst Den tekst, der skal skrives.

 

WriteBlankLines

Skriver et antal tomme linier til en TextStream.

Syntaks: ts.WriteBlankLines (antal)
Version: 2.0
Parametre  
ts Et TextStream-objekt.
antal Antallet af tomme linier, der skal skrives.

 

WriteLine

Skriver en linie tekst til en TextStream.

Syntaks: ts.WriteLine ([tekst])
Version: 20
Parametre  
ts Et TextStream-objekt.
tekst Den tekst, der skal skrives.

 

Year

Returnerer årstallet i en dato.

Syntaks: Year (dato)
Version: 1.0
Parametre  
dato Den dato, hvis årstal skal returneres.

 

Comments are closed.